Aquest Avís legal regula l’ús del servei de la pàgina web tiendafcarreras.org (en endavant, la "web") que Tienda Etica, S.L. posa a disposició dels usuaris d’Internet.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I COPYRIGHT

Tota la informació continguda en aquesta web i el seu disseny gràfic, així com el seu codi font, constitueixen una obra la propietat intel·lectual de la qual pertany a Tienda Etica, S.L. Els usuaris d’Internet que accedeixin a aquesta web hi poden visualitzar la informació continguda i efectuar-ne descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s’instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa informàtica local. La distribució, modificació, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits. La infracció de qualsevol dels esmentats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions.


Els noms de domini de Tienda Etica, S.L. no poden ser utilitzats en connexió amb altres productes o serveis que no siguin de l’esmentada companyia, i no poden ser utilitzats de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de Tienda Etica, S.L.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS

Tienda Etica, S.L. queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de:


a. Fallades a la web degudes a causes de força major, casos fortuïts o altres causes no imputables a la web

b. Problemes tècnics i/o mecànics o virus produïts durant la connexió a Internet (ja sigui a través de la web de Tienda Etica, S.L. o de webs de tercers), en els sistemes informàtics (software i hardware) o en els documents i fitxers electrònics emmagatzemats en els equips informàtics.

c. L’accés de menors d’edat als continguts inclosos en la web, essent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l’activitat dels fills o menors al seu càrrec.


Així mateix, Tienda Etica, S.L.. no és responsable de la veracitat, actualització i licitud dels continguts de les pàgines que, en el seu cas, siguin suggerides per la companyia o que apareguin enllaçades. Tienda Etica, S.L. està exonerada de tota responsabilitat davant l’usuari quant a les condicions legals d’utilització i els continguts de les diferents pàgines web suggerides o que apareguin enllaçades per Tienda Etica, S.L., quedant a criteri de l’usuari acceptar-les o no.